מדפי אש/עשן אש-עשן

תקנים והוראות

תקן 1001 חלק 1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור 

תקן זה דן בבנייה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובלי אוויר וציוד נילווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים הנובעים משריפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שריפה.

 

 

תקן 1001 חלק 3 – בטיחות אש בבניינים: מדפי אש

תקן זה דן בהגדרה ובדרישות המבנה של מדפי אש, המיועדים לשימוש במערכות לחימום, אוורור ומיזוג אוויר, במקומות שבהם מובלי אוויר חודרים דרך פתחים בקירות או במחיצות או מסתיימים בפתחים אלה;  בפתחים למעבר אוויר במחיצות;  ובמקומות שבהם עוברים מובלי אוויר דרך הרצפה, כמפורט בתקן הישראלי, תקן 1001 חלק 1.

 

 

תקן 1001 חלק 4 – בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן

תקן זה דן בהגדרה ובדרישות המבנה של מדפי עשן, המיועדים להגביל את פיזור העשן במערכות לחימום, אוורור ומיזוג אוויר (HVAC) והמיועדים לסייע בבקרת הפרשי לחצים בין אזורי עשן שונים, כאשר מערכת ה-HVAC היא חלק ממערכת בקרת עשן מתוכננת.

 

הגדרות:

מדף אש

רכיב המותקן במערכת פילוג אוויר והמיועד להיסגר אוטומטית בעת גילוי חום,באמצעות שימוש בנתיך או בהתקן אחר המגיב לחום, על מנת להגביל את מעבר האוויר ומעברהאש דרכו. מדפי אש יותקנו בפתחים שדרכם עובר מובל האוויר בקיר אש או במחיצת אש,ובפתחים למעבר אוויר בקירות ומחיצות אש, כהגדרתם בתקנון התכנון והבניה. מדף אש יסופק תמיד עם נתיך או התקן אחר המגיב לחום.

 

מדף עשן

רכיב המיועד להגביל את פיזור העשן במערכות פילוג אוויר המתוכננות להיסגר אוטומטית בעת אירוע אש ולסייע לבקרת הפרשי לחץ בין אזורי עשן שונים כאשר מערכת פילוג האוויר היא חלק ממערכת בקרת עשן מתוכננת . מדפי עשן יותקנו בפתחים שדרכם עובר מובל אוויר במחסום עשן ובהגנה עלפתחים במחסומי עשן או במערכות בקרת עשן. מדף עשן אינו כולל בשום מצב נתיך או התקן אחר המגיב לחום.

 

מדף אש עשן

רכיב העונה לדרישות של מדף אש ומדף עשן. מדפי אש עשן יותקנו בפתחים דרכם עובר מובל אוויר בקיר אש המהווה גם מחסום עשן, ובפתחים למעבר אוויר בקירות אש המהווים גם מחסומי עשן. מדף אש עשן יסופק עם נתיך (או התקן אחר המגיב לחום) אחד או עם שני נתיכים. מדף אש עשן המיועד לפתיחה נוספת לצורך שחרור עשן, יסופק בכל מקרה עם שני נתיכים או התקנים אחרים המגיבים לחום.

 

דרגת עמידות באש

פרק הזמן, מבוטא בשעות או בדקות, מתחילת חימום של דוגמת בדיקה בתנור עד להופעת תופעת כשל אחת או יותר, בעת בדיקת הדוגמא לפי חלק המשנה הרלוונטי של התקן הישראלי ת"י 931 חלק 1.

 

אלמנט עמיד אש

חלק בנין בעל עמידות אש כמוגדר בתקן ישראלי ת"י 931 חלק 1.1, למשך 90 דקות או כל זמן אחר שנקבע.

 

קיר אש

קיר המיועד להפרדת חלקים בבנין או להפרדת בנין מבניינים סמוכים, בעל יציבות מבנית גבוהה ועמידות באש למשך שעתיים לפחות, המיועד להגביל את התפשטות האש.

 

מחסום אש

מעטפת מבנית אנכית או אופקית, כגון קיר, רצפה או תקרה תותבת המתוכננים והבנויים למנוע תנועת עשן דרכם.

 

מערכת בקרת אש

מערכת היוצרת, ע"י שימוש במפוחים ומדפי עשן , הפרשי לחצים לשליטה בתנועת העשן.

 

 

 

 

מדף אש – מידע כללי:

1.  מדפי אש מוערכים לשימוש כמפורט להלן

א.     מדפי אש למערכות סטטיות- מדפי אש למערכות H.V.A.C (מערכות לחימום,אוורור ומיזוג אוויר) הנסגרות אוטומטית בעת אירוע אש, או לפתחי מעבר אש בקירות או במחיצות אש. 

ב.     מדפי אש למערכות דינמיות – מדפי אש למערכות H.V.A.C הפועלות בעת אירוע אש כמערכות בקרת עשן, או במצבים אחרים בהם המערכת פועלת בזמן שריפה. 

 

2.  לכל מדף אש מוגדרת עמידות האש שלו, שהינה פרק הזמן המבוטא בשעות או בדקות מתחילת החימום של מדף האש ועד למצב של הופעת כשל ואיבוד שלמות על פי הגדרת התקן. 

 

3.  יש להבדיל בין מדף אש המיועד להתקנה בצורה אנכית, למדף אש המיועד להתקנה בצורה אופקית. למעשה אין הבדלים ממשיים מוגדרים בין המדפים, אך יש חובה לאשר את מצב התקנת מדף האש כחלק מהבדיקות שהוא עובר לצורך קבלת תו תקן. 

 

4.  התקנת מדף אש : בהתאם להגדרת תפקידו מדף האש צריך להיות למעשה חלק מרכיב הבניין העמיד באש, כך שגם בעת "קריסת" מערכת התעלות תישמר תכונתו להגבלת מעבר האש דרכו. מאידך חיבור מדף האש לרכיב העמיד באש אסור שתפגע בפעולת מדף האש. התקנת מדף אש תעשה אך ורק בהתאם להנחיות יצרן מדף האש.

4.1  אין לבטן מדף אש. 

4.2  אין לדחוס בידוד במרווח סביב מדף האש.

4.3  אין ליצור חיבור ישיר בין מדף האש לרכיב המבנה אלא באם הדבר הוגדר בהנחיות ההתקנה של היצרן. 4.4     יש להקפיד ולשמור על המרווחים המינימאליים והמכסימליים סביב מדף האש. 

 

5.  תחזוקת מדפי אש : בדיקות תקופתיות של מדפי אש יערכו אחת לשנתיים. בבדיקות ייבחנו מדפי האש כדי לוודא שאינם חלודים או חסומים. צירים ורכיבים נעים ייבדקו בקפידה מיוחדת. נתיכים (אם ישנם) ינותקו ומדפי האש יופעלו כדי לוודא שהם נסגרים באופן מלא. מומלץ להפעיל את מדפי האש בזרם אוויר רגיל (למדפי אש המיועדים למערכות דינמיות) כדי לוודא שזרם האוויר אינו גורם להישארותם במצב פתוח. סיכה של רכיבים נעים תעשה לפי הצורך. במערכת שיש בה מדפי אש ממונעים תיבדק הפעולה המשולבת של מדפי האש ומערכת גילוי האש על ידי הדמיה של מצב שריפה. בסיום הבדיקה התקופתית יבחנו מדפי האש כדי לוודא את חזרתם למצבם המקורי לפי ייעודם.

 
דילוג לתוכן